Allmänna användarvillkor och Integritetspolicy för applikationen Otrohetsakuten

1. PERSONUPPGIFTSLAGEN GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i den Europeiska Unionen kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Med denna nya förordning får dina personuppgifter ett starkare skydd. Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Otrohetsakuten värdesätter din personliga integritet. För oss är det av högsta prioritet. Vi bygger våra aktiviteter med din integritet i åtanke. Genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställer vi att din integritet inte kränks. Otrohetsakutens mål är, att du alltid ska känna dig trygg och säker när du använder Otrohetsakutens app.

2. INLEDNING ANSVAR OCH PARTER

Du som använder Otrohetsakutens tjänster ska alltid känna till hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av det nya regelverket har vi anpassat och förtydligat detta i vår integritetspolicy. Dessa villkor (”Användarvillkor”) gäller för den tjänst (”Tjänsten” eller ”Otrohetsakuten”) som vi tillhandahåller genom vår applikation Otrohetsakuten (”Applikationen” eller ”Otrohetsakuten”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Relationskonsulten Stockholm AB organisationsnummer 559044-3635 med adress Pontonjärgatan 12, 1 tr 112 22 Stockholm. Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och oss. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig att inte använda Tjänsten.

3. TJÄNSTEN

Otrohetsakuten är en digital tjänst som du använder för att utveckla din eller dina kärleksrelationer. Otrohetsakuten är den första applikationen med syftet att akut ta hand om skador orsakade av obalans i relationer samt att skapa ett rikare liv genom lärande och personlig utveckling. Applikationen ska inte användas som ersättning för psykologisk eller medicinsk eller hjälp då sådan erfordras.

Alla som använder Tjänsten beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare” vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke-exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren. Du får inte, i sin helhet eller delar av, kopiera eller förändra Otrohetsakuten, dekomplimera, modifiera, utföra reverse engineering på Otrohetsakuten eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter.

Du får inte heller använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program, eller för automatisk avläsning av Tjänsten (”scraping”).

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

Alla immateriella rättigheter i Tjänsten tillhör oss eller förfogas för oss

6. DITT ANVÄNDARKONTO

För att använda Otrohetsakuten App måste du skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det.

När du skapar ett Användarkonto kommer vi be dig om viss information om dig själv. Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt Användarkonto till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt konto eller att Användarkontot missbrukas. Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor eller om din användning bryter mot lag eller har menliga effekter på Tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt Användarkonto om det varit inaktivt under en lång period om 12 månader.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ditt privatliv och din integritet är viktig för oss och vi lovar att Otrohetsakuten aldrig kommer att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon utomstående få ta del av dina personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i vår Personuppgiftspolicy. De data du delar med dig av till Otrohetsakuten är nödvändiga för att Tjänsten ska fungera och vara meningsfull för dig som användare. Vi tar ditt privatliv och integritet på största allvar och vi kommer endast titta på data på ihopsamlad nivå och endast för de syften som beskrivs i Personuppgiftspolicyn. Ditt privatliv och din integritet är viktig för oss och vårt mål är att vara så ärliga och tydliga som möjligt om vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder Personuppgifter. Läs gärna vår Personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

8. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi automatiskt att samla in och behandla viss information.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida Användar-genererat Material via Applikationen som:

Gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt, främjar eller uppmuntrat illegal aktivitet, är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp), utför ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande, utför angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt, utför förolämpning eller förföljelse mot en person, på något sätt skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller i övrigt strider mot vår tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke ta bort Användar-genererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skaligt för oss eller Tjänstens Användare.

9. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Äganderätten till allt Användar-genererat Material som du laddar upp i Tjänsten tillhör dig eller den tredje part som du har fått tillstånd från att ladda upp materialet. För att kunna leverera Tjänsten måste vi ha rätt att använda ditt Användargenererade Material och du ger oss därför en licens enligt nedan till ditt Användargenererade Material. Utan denna licens kan vi inte leverera Tjänsten.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användar-genererat Material för att tillhandahålla Tjänsten. Licensen omfattar bara situationer som behövs för att tillhandahålla Tjänsten och ingen annan situation, och endast under så lång tid som vi sparar Användar-genererat Material.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användar-genererat Material, att använda Användar-genererat Material på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användar-genererat Material enligt ovan.

10. BETALNING OCH PRISINFORMATION

Betalning sker inuti Applikationen. Applikationen erbjuder en månads automatiskt förnyelseabonnemang för att få tillgång till alla funktioner, därefter förnyas prenumerationen månadsvis. Vissa delar av Applikationen är kostnadsfri. Betalning kommer att göras direkt via Apple och Google i deras betalningssystem. Användaren ansvarar själv för genomfördbetalning. Användaren ansvarar själv för att lösa problemet med respektive operatör vid eventuellt fel vid betalning i deras system. Vi står inte för eventuella kostnader som kan tillkomma för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Vidare är du själv ansvarig för att uppdatera och skaffa den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till tjänsten. Prenumerationer kan hanteras av användaren och automatisk förnyelse kan stängas av genom att gå till användarens kontoinställningar efter köp.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Tjänsten erhålls i befintligt skick och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgänglighet, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida 1 000 kr.

Du bekräftar att det kan uppstå situationer då Tjänsten in kommer att vara tillgänglig, på grund av, men inte begränsat till, underhåll, fel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig. Du förstår, godkänner och accepterar vidare att vi inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten. I den uträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

12. SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Tjänsten. Vidare åtar du dig att hålla oss skadelösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag. För det fall något Användar-genererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet och hålla oss skadelösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

13. ÄNDRING AV TJÄNSTEN OCH VILLKOREN

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via e-post eller via en notis i Applikationen. I de fall vi inte har möjlighet att nå dig via en fungerande e-postadress så ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad i vad som händer i våra Allmänna villkor. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto.

Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

14. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

15. TILLÄMPLING AV LAG VID TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

16. UTFÄSTELSER I FÖRHÅLLANDE TILL APPLE OCH GOOGLE

Parterna till detta avtal, vi och Användarna, klargör härmed följande i förhållande till Apple och Google:

Att vi och Användarna är de enda parterna till detta avtal.

Att Användarna får en licens för att ladda ned, installera och använda Applikationen på en enhet, som Användaren själv äger eller kontrollerar, och i enlighet med användarvillkoren i App Store och Google Play.

Att vi är ansvariga för Tjänsten och allt innehåll däri i enlighet med dessa Användarvillkor.

Att varken Apple eller Google har någon som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på den licensierade Applikationen

Att vi är ensamt ansvariga för alla garantier som givits, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, eller grundade på lagkrav, eller uppkommit på annat sätt. Inga krav som grundar sig på garanti eller annan utfästelse kan göras mot någon annan än oss. Ifall vi inte lever upp till de garantier som vi har utlovat, så har Användaren möjlighet att kontakta Apple eller Google och bli ersatt för eventuella utlägg som du gjort för att få tillgång till Tjänsten. Apple och Google har inga andra skyldigheter i förhållande till Applikationen eller Tjänsten i övrigt.

Att vi och inte Apple eller Google, har ansvaret för eventuella krav från Användare eller någon tredje part i samband med Tjänsten eller Användarnas innehav och/eller användning av Applikationen, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvar; (ii) krav med anledning av att Applikationen inte överensstämmer med tillämplig lag eller myndighetskrav; och (iii) krav som uppstår under konsumentskydds eller liknande lagstiftning. Alla krav eller anspråk som grundar sig direkt eller indirekt på grund av användandet av Tjänsten som kan riktas mot oss, enbart ska riktas mot oss. Apple eller Google är inte på något sätt ansvarig för att svara mot dessa krav eller anspråk, om dessa riktas mot Apple eller Google.

Att vi, och inte Apple eller Google, är ensamt ansvariga för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av tredje parts yrkande att Tjänsten eller användandet av Tjänsten gör intrång i sådan tredje parts immateriella rättigheter. Att Användaren garanterar och försäkrar att han/hon inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.

Att dessa Användarvillkor ger Apple eller Google, och deras dotterbolag, rätten att göra dessa Användarvillkor gällande direkt mot dig, oavsett vår inblandning. Utöver de tredjepartsrättigheter som Apple eller Google och deras dotterbolag enligt ovan så ger dessa Användarvillkor inga andra tredjepartsrättigheter till någon annan fysisk eller juridisk person.

Om oss / Kontaktuppgifter:

Företagsnamn: Relationskonsulten Stockholm AB
Organisationsnummer: 559044-3635
Gatuadress: Pontonjärgatan 12
Postort: 112 22 Stockholm
Land: Sverige
Telefon: 004670 894 22 29
Email: info@relationskonsulten.se